กิจกรรมเทศบาล
การนำส่งขยะอันตราย (เข้าชม 25 ครั้ง)

วันที่ 23 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวด

สรุปผลการตรวจประเมินชุมชนสะอาด (เข้าชม 56 ครั้ง)

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประกวดการจัดการ (เข้าชม 27 ครั้ง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม

กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก้ประชาชน ประจำปี (เข้าชม 849 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ2564
นายกแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง (เข้าชม 141 ครั้ง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
การประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้นำและผู้แทนชุมชน (เข้าชม 142 ครั้ง)

เทศบาลตำบลแม่ลาว โดยกองสาธารณสุข จัดประชุม/การประชาคม ชี้

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการจัดการที่สาธารณ (เข้าชม 130 ครั้ง)
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการจัดการที่สาธารณประโยชน์ (หนองมน) ณ บ้านป่าตึง  หมู่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวครั้งแรก (เข้าชม 1852 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว หลักจากที
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2564 (เข้าชม 3236 ครั้ง)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจำปี 2564

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เข้าชม 79 ครั้ง)
วันที่ 23 เมษายน 2564                                       
กองสาธารณสุขและสิ่งแ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา