กิจกรรมเทศบาล
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประกวดการจัดการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ลาว ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ชุมชนสะอาด” ในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว ครั้งที่ 1)  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และมีการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นรวมถึงเพื่อพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา