กิจกรรมเทศบาล
สรุปผลการตรวจประเมินชุมชนสะอาด

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ลาว ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนสะอาดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ดำเนินการสรุปผลการตรวจประเมินชุมชนสะอาด ตามเกณฑ์การประเมินฯ  และประกาศผลเงินรางวัลผู้ชนะเลิศ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น รวมถึงเพื่อพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา