ข้อมูลพื้นฐาน
             เทศบาลตำบลแม่ลาว  ประกอบด้วยชุมชนย่อยรวม  4  ชุมชน  ( 4  หมู่บ้าน)   ได้แก่  ชุมชนป่าตึง ( หมู่ที่  1 ) , ชุมชนแม่ลาวหลังวัด ( หมู่ที่  19 )  , ชุมชนแม่ลาวหลังโรงเรียน ( หมู่ที่  4 )  และชุมชนป่ารวก ( หมู่ที่ 5)  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้าง  ในอดีตเป็นจุดที่ตั้งของการค้าขายที่สำคัญ ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกทำให้เป็นเพียงทางผ่านเข้าตัวจังหวัดเท่านั้น  สำหรับสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งชุมชนเมือง มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย