โครงการตามเทศบัญญัติ/อุดหนุนหน่วยงาน

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการคนสามวัยหัวใจเดียวกัน

โครงการกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่
โครงการกินดีอยู่ดีด้วยวิถีธรรมชาติในชุมชน ปี 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 62
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ม.1 ปี 62
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ม.4 ปี 62
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ม.19 ปี 62
โครงการมะเร็จเต้านม
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยสูงอายุ ปี 62
โครงการอบรมทำน้ำมันเหลือง ม.4 ปี 62
โครงการเพิ่มทักษะและส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่ประชาชน
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนเกษตร
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีแบบบูรณาการ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลแม่ลาว
โครงการสืบสานพระราชปณัธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม


โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน-สร้างปราชญ์ชุมชน-ในพระราชประสงค์

โครงการอบรมให้ความรู้โรคมาลาเรีย ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี(อบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน บ้านแม่ลาวหลังวัด หมู่ 19)


เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา