เทศบัญญัติสาธารณสุข
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา