การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้นำและผู้แทนชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา