ผลการดำเนินงานของเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว
สรปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม
รายงานผลการดำนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่ประชาชนประจำปี 63
รายงานผลโครงการส่งเสริมสตรีแบบบูรณาการประจำปี 2563
รายงานการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมในโรงเรียน
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
รายงานการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการขยายผิวจราจรสายทางไปบ่อขยะ-หมู่9-ตำบลดงมะดะ

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า (อบรมให้ความรู้) 

โครงการควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคและโรคติดต่อสัตว์ต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมพ่นหมอกควัน/รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 
โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (โรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง) 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา