วิสัยทัศน์/พันธกิจ
"ยุทธศาสตร์การพัฒนา"

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขจัดความยากจนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

"วิสัยทัศน์" (Vision)

"แม่ลาวเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม

เกษตรกรรมก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  นำประชาพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียง"

"พันธกิจ (Midion)
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขอนามัย การป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีการพัีฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานพอเพียงและทั่วถึง
5. ส่งเสิรมพัฒนประสิทธภาพการบริหารงานและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสิรมการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา