ประวัติเทศบาล
ความเป็นมาและประวัติการจัดตั้งหน่วยงาน
          เทศบาลตำบลแม่ลาว ( สุขาภิบาลแม่ลาวเดิม ) ตั้งอยู่เลขที่ 169  หมู่  1 ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  12  ธันวาคม  2510  ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  84  ตอนที่ 125 หน้าที่ 3309 มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่   116   ตอนที่  9  ก.  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  มีลักษณะพื้นที่ยาวขนานไปกับถนนพหลโยธิน ระยะทางยาวประมาณ  2.5  กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่  หมู่ที่  1  ,  หมู่ที่ 4  หมู่ที่  19  และหมู่ที่  5    ตำบลดงมะดะ   อำเภอแม่ลาว   จังหวัดเชียงราย    ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ลาวตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ  66  กิโลเมตร   ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงเทศบาลตำบลแม่ลาวประมาณ    802    กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับบ้านร่องศาลา  ตำบลดงมะดะ
ทิศใต้               ติดต่อกับแม่น้ำลาว  และเขตอำเภอพาน
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำลาว
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับบ้านสันต้นแหนและบ้านป่าก่อพัฒนา  ตำบลดงมะดะ

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา