อาณาเขตตำบล
เทศบาลตำบลแม่ลาวมีพื้นที่ประมาณ  5  ตารางกิโลเมตร  
อาณาเขตติดต่อ

                

               

      ทิศเหนือ          ติดกับบ้านร่องศาลา  ตำบลดงมะดะ

      ทิศใต้               ติดกับแม่น้ำลาวและเขตอำเภอพาน

      ทิศตะวันออก   ติดกับแม่น้ำลาว

      ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านสันต้นแหนและบ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย