ลักษณะที่ตั้งตำบล
             เป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะมีแม่น้ำลาวไหลผ่านหมู่ที่  1  บ้านป่าตึง , หมู่ที่ 4  
บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน  , หมู่ที่  19  บ้านแม่ลาวหลังวัด  และหมู่ที่  5  บ้านป่ารวกเป็นชุมชนขนาดเล็กส่วนมากขยายตัวสองข้างถนนพหลโยธิน

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย