นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายการบริหาร

1. นโยบายด้านการทำงาน

1. 1 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมยุติธรรมและเต็มความสามารถ

1. 2 อะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประชาชนเป็นหลัก

1. 3 จะปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน

1. 4 จะแก้ไขปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้ถูกต้องปฏิบัติตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ.

1.5 จะสรรสร้างความเจริญความสามัคคีความสงบสุขความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกชุมชน

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวไกล

2. 1 จะปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายของรัฐบาลและการกิจหน้าที่ของเทศบาล

2. 2 ฉะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลฯ

2. 3 จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ

2. 4 จะบริหารกิจการต่างๆของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลและระบบบริหารราชการที่ดี

2. 5 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนกลุ่มพลังมวลชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนช่วยคิดร่วมทำร่วมพัฒนาในกิจการของเทศบาล

2. 6 จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและยึดส่วนรวมและประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยส่งเสริมให้มีการเสนอแนะร่วมคิดร่วมรับฟังรวมแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติบนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมและยุติธรรม


นายอรรถพงษ์  โรจนพิบูลธรรม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา