ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 1
 บ้านแม่ลาวหลังโรงเรี
 บ้านแม่ลาวหลังว้ด
 บ้านป่ารวก
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานป้องกัน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
  นโยบายนายกเทศมนตรี
นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

                ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา เพื่อการนำพาเทศบาลไปสู่ความสำเร็จในทุกๆ ด้านโดยจะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และอยู่บนพื้นฐานของระบบบริหารราชการที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

 
พันธกิจที่ต้องดำเนินการ
 

 1. ส่งเสริมเด้านเศรษฐกิจ โดยส่งเสริม ภาคการพาณิชย์ การจ้างแรงงาน ภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มรายได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างอย่างยืน

  2. ส่งเสิรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  3. ดูแลป้องกัน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สิน และเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมถึงปัญหาด้านสาธารณภัย
  4. ส่งเสริมด้านการศึกษา ให้มีศูนย์การเรียนรู้ มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับทักษะการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน
  5. ส่งเสิรมด้านการกีฬา นันทนาการ ในทุกระดับช่วงอายุตั้งแต่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
  6. ส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสมานฉันท์ในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดความปกติสุขในสังคมและชุมชน
  7. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และป่าไม้
  8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
  9. ส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามให้คงสืบต่อไป
  10. ส่งเสริมให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 

 

นโยบายการบริหาร
 
 
1. นโยบายด้านการทำงาน
 
      1.1 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ยุติธรรม และเต็มความสามารถ
      1.2 จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประชาชนเป็นหลัก
      1.3 จะปฏิบัติหน้าที่แบบบรูณการร่วมกับทุกภาคส่วน
      1.4 จะแก้ไขปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้ถูกต้องปฏิบัติตามระเบียบและอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล
      1.5 จะสร้างสรรค์ความเจริญ ความสามัคคี ความสงบสุข ความเข้มแข็ง ให้กับประชาชนทุกชุมชน
 
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า
      
       2.1  จะปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
       2.2  จะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ บริหารของเทศบาลฯ
       2.3  จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐิกจและสังคม แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ
       2.4  จะบริหารกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหารราชการที่ดี
       2.5  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ รำพัฒนา ในกิจกรรมของเทศบาล
       2.6  จะคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของราชการและยึดส่วนร่วมและประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยส่งเสริมให้มีการเสนอแนะ ร่วมคิด-ร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความ คิดเห็น ร่วมปฏิบัติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบธรรมและยุติธรรม
      2.7  จะร่วมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และภาคประชาชน
      2.8  จะนำแผนชุมชนมาเป็นหลักในการพัฒนา
   

  

3.     นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 จะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างทั่วถึงในเขตเทศบาล

3.2 จะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชน

3.3 จะสนับสนุนก่อสร้าง ปรับปรุง และให้มีสถานที่พักผ่อนให้กับประชาชนในเขต  เทศบาล

3.4 จะดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกลำเหมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ

4.     นโยบายเศรษฐกิจและสังคม

4.1 จะสนับสนุนโครงการเผ้าระวังด้านสุขาภิบาลพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

4.2 จะส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ มีทักษะ เพิ่มรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

4.3 จะสนับสนุนให้ทุกชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่

5.     นโยบายการเมืองการบริหาร

5.1 จะสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ และทุกภาคส่วน

5.2  จะบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3  จะสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติข้อมูล  ข่าวสาร

5.4  จะพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์ทันสมัย  และรวดเร็ว

5.5  จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

  

6.     นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการบริโภคเพื่อป้องกันและลดสาเหตุ  ของการเกิดโรคต่างๆ

6.2 ส่งเสริมรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้ประชาชนในพื้นที่

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

     อย่างต่อเนื่อง

7.     นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.1 จะสนับสนุนพัฒนาการศึกษาตามระเบียบกฎหมาย

7.2 จะสนับสนุนส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7.3 จะสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่
7.4 จะส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน และประชาชนทั่วไป
7.5จะส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
7.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน  (บวร) และหน่วยงานต่างๆ

 8.นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

8.1 จะส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของศูนย์เทศบาลฯ ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อจะได้นำความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ได้

8.2  สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ

8.3  จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารภัย และให้ข้อมูลข่าวสาร  แก่ประชาชน เพื่อหาทางป้องกันการเกิดสาธารภัยได้

นโยบายที่แถลงมาข้างต้นเป็นนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

                       

                     

เทศบาลตำบลแม่ลาว
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย