ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาว

ด้านศิลปหัตถกรรม  ศิลปหัตถกรรม  จักรสาน  

นายป๊อก  บ่อคำเขียว  อายุ 83 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาว

ด้านศิลปหัตถกรรม  ทำไม้กวาดทางมะพร้าว

นายก๋อง  คำเปี้ย  อายุ 74 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 5 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

โครงการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาว

ด้านศาสนา ประเพณี พิธีกรรมและประวัติศาสตร์  พิธีทางศาสนา

 อ่าน / เขียนภาษาเมือง

นายอินจันทร์  เถนนิยม อายุ 76 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 234 หมู่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ลาว

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา