บ้านป่าตึง หมู่ที่ 1
ชาย  218 คน
หญิง 243 คน
รวม   461 คน
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย