เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ประกาศเทศบาลตำบลบแม่ลาวเรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2563
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
การกำหนดนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ลาวให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา