แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต 4 ปี 2561-2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2562
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตรอบ ปี 2561 
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรก ปี 2563
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2564  รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ๊การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา