แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
แผนการดำเนินงานปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
แผนการดำเนินงานปี 2563 ส่วนที่ 1 บทนำ
แผนการดำเนินงานปี 2563 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
ต่อไปเป็นแผนการดำเนินงาน ปี 2564
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา