เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา