สรุปคะแนนประเมินความคิดเห็นผู้ผาติดต่อราชการ
สรุปคะแนนประเมินความคิดเห็นจากประชาชน 2562
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา