การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2563
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินฯ 1-63
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2563
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินฯ 2-63
แผนการพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ประกาศ ก.จ.จ ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2563

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษผู้ทำผิดวินัยมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษผู้ทำผิดวินัย

หลักเกฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร)
แผนอัตรากำลังสามปี(2564-2566)
มอบหมายการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา