มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่วเสริมความโปร่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสฯ ปี 2562

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2563(1)
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2563(2)
ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน
ประกาศการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและควมมโปร่งใสของอปท.
การกำหนดนโยบายมาตราการเพื่อพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นวันที่  23  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  อาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว

นางสุนิสา  ขัดสงคราม  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาว  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น  (Zero Tolerance)โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
มกจิกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการ บริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance)
การดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา