E-Service
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำปี 2562
  • แบบดร.01

  • แบบดร.02
แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  • แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แบบลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
  • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • แบบลงทะเบี้ยผู้พิการ
  • แบบเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา