ศูนย์บริการร่วม

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลแม่ลาว One Stop Service

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลแม่ลาว One Stop Service

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลแม่ลาว One Stop Service

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา