ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
เอกสารเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี 52 - 54 ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 52 - 55 ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ดาวน์โหลด 541 ครั้ง
เทศบัญติงบประมาณรายจ่ายปีจำปี 2552 ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
เทศบัญติงบประมาณรายจ่ายปีจำปี 2553 ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
เทศบัญติงบประมาณรายจ่ายปีจำปี 2554 ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2553 ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่ลาว ดาวน์โหลด 15 ครั้ง

งบสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 54
งบสิ้นสุดวันที่่ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด 238 ครั้ง

สรุปรายรับ-รายจ่ายปี54(ป.ประกาศ)
สรุปรายรับ-รายจ่ายปี 54 ดาวน์โหลด 197 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยั

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องการเห็นชอบเทศบัญญติงบประมาณประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document 418.67 KB ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 1.8 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 75.82 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 54.91 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 309.47 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 2.26 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 152.34 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 63.43 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 2.19 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 1.39 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย