ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
เอกสารเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี 52 - 54 ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 52 - 55 ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ดาวน์โหลด 542 ครั้ง
เทศบัญติงบประมาณรายจ่ายปีจำปี 2552 ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
เทศบัญติงบประมาณรายจ่ายปีจำปี 2553 ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
เทศบัญติงบประมาณรายจ่ายปีจำปี 2554 ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2553 ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่ลาว ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร Unkown Document 42.01 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 Unkown Document 48.35 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร Unkown Document 43.93 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 Unkown Document 48.57 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 Unkown Document 43.32 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Unkown Document 45.16 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Unkown Document 48.67 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแจ้งขุดดิน Unkown Document 44.36 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Unkown Document 45.39 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Unkown Document 48.83 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแจ้งถมดิน Unkown Document 43.72 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน Unkown Document 41.97 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง

งบสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 54
งบสิ้นสุดวันที่่ 30 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด 238 ครั้ง

สรุปรายรับ-รายจ่ายปี54(ป.ประกาศ)
สรุปรายรับ-รายจ่ายปี 54 ดาวน์โหลด 197 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยั

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องการเห็นชอบเทศบัญญติงบประมาณประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document 418.67 KB ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 1.8 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 75.82 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 54.91 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 309.47 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 2.26 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 152.34 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 63.43 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 2.19 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
Adobe Acrobat Document 1.39 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา