เทศบาลตำบลแม่ลาว


แม่ลาวเมืองน่าอยู่ มู่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล นำประชาพัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง


การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบปร (เข้าชม 11 ครั้ง)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา (เข้าชม 19 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ Line official Teen Club (เข้าชม 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 31 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (เข้าชม 39 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล (เข้าชม 46 ครั้ง)
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง (เข้าชม 33 ครั้ง)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้มี (เข้าชม 40 ครั้ง)
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 (เข้าชม 46 ครั้ง)
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 (เข้าชม 69 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (เข้าชม 6 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) (เข้าชม 21 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (เข้าชม 28 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกคอ (เข้าชม 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกคอ (เข้าชม 42 ครั้ง)
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ (เข้าชม 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.3 (เข้าชม 32 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (เข้าชม 30 ครั้ง)
ราคากลางโครการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่ารวก ม.5 ต.ดงมะดะ (เข้าชม 45 ครั้ง)
การนำส่งขยะอันตราย (เข้าชม 25 ครั้ง)
สรุปผลการตรวจประเมินชุมชนสะอาด (เข้าชม 56 ครั้ง)
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประกวดการจัดการ (เข้าชม 27 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก้ประชาชน ประจำปี (เข้าชม 850 ครั้ง)
นายกแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง (เข้าชม 141 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด

  สอบถามตำแหน่งว่างครับ.. 72
  จำหน่าย ข้องอ ข้อต่อ วาล์..   63
  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเ.. 145
  สอบถาม ตำแหน่งเจ้างพนัก.. 499นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่ 75 หมู่ 19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0818852796
อีเมล์
เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา