คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติกา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ก
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดท
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 Next »

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย