คณะผู้บริหาร
นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
นางภัทรวดี แก้วจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
นายพันธวัช แก้วสืบ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
นายแสวง ใสกาวี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
นายประดิษฐ บุญพิทักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย