คณะผู้บริหาร
นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่ 75 หมู่ 19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0818852796
อีเมล์
นายสนั่น คำตุ้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่
เบอร์โทร 0861962957
อีเมล์
นางบัวเรียว แสงจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่
เบอร์โทร 0861821169
อีเมล์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา