สมาชิกสภา
นายธีระพงษ์ ดวงริน
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
ที่อยู่ 16 หมู่ที่ 19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0841757846
อีเมล์
นางสุชาดา มาตระกูล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0918514632
อีเมล์
นายประชดน์ จักขุเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต1
ที่อยู่ 162/1 หมู่ที่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0861949565
อีเมล์
นายประสาน บ่อคำเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต1
ที่อยู่ 327 หมู่ที่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0876593625
อีเมล์
นายธีรพงศ์ คะณะใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต1
ที่อยู่ 113 หมู่ที่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0873600577
อีเมล์
นางจีรภา วงค์ต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต1
ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0882615920
อีเมล์
นายแขม ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต1
ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0958065296
อีเมล์
นายธนาวุธ สมบูรณ์ชิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต1
ที่อยู่ 184 หมู่ที่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0842051184
อีเมล์
นายศักดิ์นรินทร์ ดำรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต2
ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0918534683
อีเมล์
นายธีระชัย อินต๊ะสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต2
ที่อยู่ 115 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0847399056
อีเมล์
นางวราภรณ์ บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต2
ที่อยู่ 135 หมู่ที่ 19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0811676448
อีเมล์
นายกานนท์ ชัยพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาวเขต2
ที่อยู่ 114 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0828322651
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา