สมาชิกสภา
นายสนั่น คำตุ้ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายธีระพงษ์ ดวงริน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายวิฑูรย์ วรรณราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายประชด จักขุเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายศราวุธ ทองจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายแขม ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายสุรชัย ชัยสกุลเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นายสมเกียรติ จิตมโนวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นางรำพัน มะโนสด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นางอุบล แสนอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
นางสุชาดา มาตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย