สำนักปลัด
นางสาวกันยารัตน์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ที่อยู่
เบอร์โทร 0892641282
อีเมล์
นางธันญภรณ์ แสนบุญยงค์
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายอภิวัฒน์ คำเขื่อน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางจันทร์ฉาย จันทิมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายเอกภพ วงเที่ยง
นักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางเกตุชญา ธรรมธิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวเจนจิรา ตันต๊ะบุตร
คนงานทั่วไป
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา