สำนักปลัด
นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ก้อนธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางธันญภรณ์ แสนบุญยงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ คำเขื่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจันทร์ฉาย จันทิมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางศรีวรรณา ไชยชมภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย