ส่วนการคลัง
นางรุ่งนิภาพร ผาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางมนัสนันท์ พิสูจน์ศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวณัฐณิชา อิ่นคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวดาริการ เสมาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ที่อยู่ 182 หมู่ 15 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0832050698
อีเมล์
นางจันทร์จิรา โปวิราช
คนงานกองคลัง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายอภิชาติ สมศักดิ์
คนงานกองคลัง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา