ส่วนการคลัง
นางรุ่งนิภาพร ผาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมนัสนันท์ พิสูจน์ศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวณัฐณิชา อิ่นคำ
้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกชกร พรมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย