ส่วนการศึกษา
นายสุเมธ วงค์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุเมธ วงค์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย