ส่วนการศึกษา
นางชื่นใจ ศรีใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายสุเมธ วงค์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวสุมาลี เรือนทอง
คนงานกองการศึกษา
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวอรวรรณ พวงสุยะ
คนงานกองการศึกษา
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายสมศักดิ์ ใจบุญเรือง
คนงานกองการศึกษา
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา