กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุนิสา ขัดสงคราม
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางกาติมา สุธสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายอินทร เถนนิยม
พนักงานขับรถยนต์
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายประเสริฐ ยะคำป้อ
พนักงานประจำรถขยะ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายนิวัฒน์ จันตา
พนักงานประจำรถขยะ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายประพันธ์ กันทะวงค์
พนักงานประจำรถขยะ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายอนันต์ จันทร์แก้ว
คนงานประจำรถขยะ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวสมัชญา คำเภา
คนงานทั่วไป
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา