กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมงคล ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกาติมา สุธสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประเสริฐ ยะคำป้อ
พนักงานประจำรถขยะ
นายนิวัฒน์ จันตา
พนักงานประจำรถขยะ
นายประพันธ์ กันทะวงค์
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ ทิพย์ไชยา
พนักงานประจำรถขยะ
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย