งานป้องกัน
นายประเสริฐ คำฟู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายประทีป สุวรรณโชติ
พนักงานดับเพลิง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายสุรนาถ จันต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายสทธิชัย เถนิยม
พนักงานดับเพลิง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายสุชาติ ไชยวงค์
พนักงานดับเพลิง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายพงษ์พิพัฒน์ สายบัว
พนักงานดับเพลิง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา