งานป้องกัน
นายประเสริฐ คำฟู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอินทร เถนนิยม
พนังงานขับรถยนต์

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย