หัวหน้าส่วนราชการ
นางสุนิสา ขัดสงคราม
ปลัดเทศบาล
ที่อยู่ 40/5 หมู่ที่ 10 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร 0966925653
อีเมล์ sunisa_maelao@outlook.co.th
นางรุ่งนิภาพร ผาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ที่อยู่ 229/300 หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร 0850335519
อีเมล์ rungkamon645@gmail.com
นายสุรศักดิ์ ธรรมขันทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
เบอร์โทร 0637638483
อีเมล์ surasak_wt@hotmail.com
นางสาวกันยารัตน์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ที่อยู่ 222/16 หมู่ที่ 19 ชุมชนรั้วเหล็กใต้ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57
เบอร์โทร 0835801221
อีเมล์ kanyarat_rm@hotmail.com
นางสุนิสา ขัดสงคราม
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ ที่อยู่ 40/5 หมู่ที่ 10 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร เบอร์โทร 09669
อีเมล์ sunisa_maelao@outlook.co.th
นางชื่นใจ ศรีใจ
ผู้อำนายการกองการศึกษา
ที่อยู่ 167/7 ถ.ราชโยธา ซ.2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร 0810209648
อีเมล์ ่janesahot@hotmail.com

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา