หัวหน้าส่วนราชการ
นางสุนิสา ขัดสงคราม
ปลัดเทศบาล
นางรุ่งนิภาพร ผาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมงคล ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายมงคล ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุเมธ วงค์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาการผู้อำนายการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย